Tarcza antykryzysowa dla samozatrudnionych – pożyczka 5000 zł

31 marca została zatwierdzona podpisem Prezydenta tzw. Tarcza antykryzysowa, mająca stanowić ochronę przedsiębiorców i pracowników przed gospodarczymi skutkami pandemii SARS-CoV-2. Nie omawiając kontrowersji wprowadzanych rozwiązań, przyglądamy się, co rząd zaoferował w ramach tarczy.

Zwolnienie na 3 miesiące ze składek ZUS

Pierwotnie planowano wprowadzić odroczenie płatności składek ZUS, jednakże obecnie wprowadzono całkowite zwolnienie z zobowiązań wobec ZUS na okres 3 miesięcy (marzec-maj). Nie dotyczy to wszystkich przedsiębiorców.

Ochrona miejsc pracy – dotyczy firm najbardziej dotkniętych epidemią

Najistotniejsze z przepisów dotyczących ochrony miejsc pracy w w/w firmach:

 • przy obniżeniu wymiaru pracy o 20% dofinansowanie wyniesie 40% przeciętnego wynagrodzenia
 • przy przestoju ekonomicznym pracowników, a o wynagrodzeniu nie niższym od 50% minimalnego wynagrodzenia, dofinansowanie wyniesie 50%.

Świadczenie postojowe zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne

Wsparcie dla tzw. samozatrudnionych oraz pracujących na umowy o dzieło, zlecenie, czy umowy zlecane przez agencje – w wysokości do 2080 zł.

Dodatkowe zasiłki opiekuńcze dla przedsiębiorców i pracowników

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy, który dotyczy rodziców, przy czym nie tylko pracowników, lecz także przedsiębiorców. Rodzice mogą występować o specjalne świadczenia z ZUS-u, wypłacane za czas spędzony na sprawowaniu opieki, a mający związek z zamknięciem placówek oświatowych, czyli szkół, przedszkoli i żłobków. Taki zasiłek przysługuje przy spełnieniu dwóch warunków:

 • opieka nad dzieckiem do lat 8,
 • objęcie ubezpieczeniem chorobowym.

Wysokość świadczenia wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku za każdy dzień wskazany w oświadczeniu ubiegającego się o zasiłek.

Mikropożyczka z urzędu pracy do wysokości 5000 zł

Dzięki pakietowi Tarczy przedsiębiorcy mogą wziąć pożyczkę z PUP dla mikroprzedsiębiorców do wysokości 5000 zł. Przy spełnieniu szerzej przedstawionych warunków można również ubiegać się o zwolnienie z jej spłaty.

Zawieszenie pobierania zaliczek na podatki

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników uzyskali wydłużony termin zapłaty zaliczek na podatek dochodowy pracowników (PIT-4). Ustawa dotyczy wynagrodzeń pracowniczych za marzec i kwiecień, od których zaliczki na poczet podatku przedsiębiorca moze uiścić do 1 czerwca 2020 roku.

Jeżeli chodzi o zaliczki samych przedsiębiorców, żadnych nowych rozwiązań nie wprowadzono, sugerując skorzystanie z obowiązujących regulacji.

Wyłączenie W PIT ze stosowania ulgi na tzw. złe długi

Od stycznia 2020 roku obowiązują regulacje podatkowe w zakresie tzw. ulgi na złe długi PIT, mające przeciwdziałać zatorom płatniczym. Obecnie jest to zmodyfikowane, a wspiera przedsiębiorców znacząco dotkniętych skutki pandemii. W przypadku niedokonania spłaty zobowiązania w 90 dni od wskazanego na fakturze lub w umowie terminu płatności, zwolniono podatników z obowiązku powiększania dochodów. Trzeba jednak spełnić kilka warunków, aby być objętym nowymi regulacjami.

Możliwość wstecznego rozliczenia poniesionej straty

Można odliczyć wstecznie stratę podatkową. Dotyczy to podatników spełniających dwa warunki:

 • w roku 2020 ponieśli stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej
 • stosunek przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej roku 2020, w stosunku do przychodów uzyskanych w analogicznym okresie roku 2019, musi być niższy o 50%.

Możliwość przesunięcia przez przedsiębiorców terminów rozliczeń i obowiązków podatkowych

Tarcza antykryzysowa wprowadziła udogodnienia dla przedsiębiorców w sferze przesuwania terminów i obowiązków podatkowych. Udogodnienia dotyczą m.in.:

 • JPK_VAT wraz z deklaracją;
 • PPK dla średnich firm;
 • rejestrowania do CRBR;
 • składania deklaracji IFT-2R;
 • składania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy;
 • złożenia zeznań rocznych PIT oraz CIT za rok 2019;
 • zastosowania nowej matrycy stawek VAT.

Pomoc w spłatach kredytów dla firm małych i średnich

Rząd obiecuje również pomoc w spłacie kredytów dla małych i średnich firm i polegać to ma na przyznawaniu gwarancji de minimis dla spłat kredytów i ma obowiązywać aż do końca 2020 roku. Ze wsparcia wykluczone są jednak m.in. rybołówstwo, akwakultura, czy rolnictwo w wersji podstawowej.

Zwrot VAT dla wybranych branż – do 15 dni

Wprawdzie nie ma tego rozwiązania w regulacjach Tarczy antykryzysowej, to jednak rząd zapewnia, że zwrócił się już do Krajowej Administracji Skarbowej z apelem do zastosowania szybszych terminów zwrotów VAT, a przynajmniej dla niektórych branż.

Czy to wszystko pomoże naszej gospodarce?

Dodaj komentarz