Kiedy należy się odprawa przy zwolnieniach grupowych?

W związku z pandemią i związanymi z nią problemami w gospodarce, coraz więcej przedsiębiorstw znajduje się w obliczu zagrożenia utratą płynności finansowej.
Standardową decyzją w takiej sytuacji jest cięcie kosztów. Często odbywa się ono poprzez redukcję zatrudnienia.
Może w ten sposób dojść do tak zwanych zwolnień grupowych, gdzie konieczne jest zastosowanie określonych przepisów.

Zwolnienia grupowe

Czym są zwolnienia grupowe?

Przepisy o zwolnieniach grupowych stosuje się w zakładach pracy zatrudniających minimum 20 pracowników.
Zwolnieniem grupowym nazywa się rozwiązanie stosunku pracy z ilością pracowników zależną od ogólnej liczby osób zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie:

  • dla firm zatrudniających mniej niż 100 osób – 10 pracowników
  • dla firm zatrudniających 100-300 osób – 10% pracowników
  • dla firm zatrudniających powyżej 300 osób – 30 osób.

Inne warunki regulowane przez ustawę

O zwolnieniach grupowych można mówić jedynie w sytuacji, gdy ich przyczyna jest zależna jedynie od pracodawcy.
Muszą być o nich poinformowane związki zawodowe. Jeżeli takowych w przedsiębiorstwie nie ma, należy przeprowadzić rozmowy z przedstawicielami pracowników.
Ponadto informacja o zwolnieniach musi być przekazana przez przedsiębiorcę do powiatowego urzędu pracy.

Kto nie może być zwolniony w ramach zwolnień grupowych?

Według przepisów są trzy grupy pracowników, z którymi nie można rozwiązać stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych. Można im jedynie zmienić warunki pracy oraz wynagrodzenia. Są to osoby:

  • przebywające aktualnie na urlopach,
  • w okresie ochronnym (mający mniej niż 4 lata do emerytury),
  • na urlopach rodzicielskich oraz kobiety w ciąży.

Ponowne zatrudnianie po zwolnieniach grupowych

Pracodawca ma możliwość ponownego zatrudnienia osób, z którymi rozwiązał stosunek pracy poprzez zwolnienia grupowe, w ciągu 15 miesięcy od daty zwolnienia.
Dodatkowo należy ponownie zawrzeć umowę z byłym pracownikiem zwolnionym w ramach zwolnień grupowych, jeżeli nie minął od nich rok, w sytuacji gdy pracodawca ponownie chce zatrudnić pracowników.
Nie ma możliwości przyjęcia innych osób na stanowiska zajmowane uprzednio przez osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy na podstawie przepisów o zwolnieniach grupowych.

Odprawy

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników reguluje także kwestię odpraw. Należą się one pracownikom, których dotykają zwolnienia grupowe. Istotny jest fakt, że świadczenie to nie ma charakteru odszkodowawczego.

Odprawa – dla kogo i w jakiej wysokości?

Odprawy przysługują zarówno osób zatrudnionych na czas określony, jak i nieokreślony. Jej wysokość zależy od stażu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie i jest równa wysokości:

  • jednomiesięcznego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego krócej niż 2 lata;
  • dwumiesięcznego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego od 2 do 8 lat;
  • trzymiesięcznego wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego powyżej 8 lat w danym zakładzie.

Dodatkowe zasady ustalania odpraw

Odprawa ustalana jest według zasad, które obowiązują przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Według ustawy nie jej wysokość nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego przez odrębne przepisy obowiązujące w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Dodaj komentarz