Dopłaty do kredytów dla firm – Wakacje kredytowe Tarcza 3.0

Biuletyn Informacji Publicznej Rady Ministrów wskazuje, że rząd przyjął projekty dotyczące uzupełniających ustaw o tarczy antykryzysowej. Koszty, jakie zostaną przeznaczone dla sektora finansów publicznych oscylują w granicach 2,6 mld zł.

Źródła finansowania

Warto zauważyć, że w tym przypadku źródłami finansowania są następujące podmioty: Fundusz Pracy, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Fundusz Alimentacyjny, Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Budżet Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Budżet środków unijnych, Środki Funduszu Reprywatyzacji i Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Nowoczesne rozwiązania

We wdrożonych projektach rozważone zostały rozszerzenia zwolnień, co dotyczy możliwości korzystania ze zwolnienia z opłacania składek na swoje ubezpieczenie (wtedy, gdy przychód wyniósł ponad 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 roku, jednak dochód z działalności w lutym nie jest wyższy niż 7000 zł). Ponadto, zaistniała możliwość przedłużenia terminów, które obowiązują przedsiębiorców w związku ze sprawozdaniami i obowiązkami informacyjnymi odnoszącymi się do ustawy o odpadach. Kwestie dotyczące przewozów pasażerskich w czasie pandemii także zostały omówione – w tym sektorze liczyć można na wsparcie.

Kolejnym sektorem, który został wzięty pod uwagę, jest sektor dotyczący produkcji surowców drzewnych. Wsparcie w tym obszarze ma za zadanie zachować ciągłość działania oraz funkcjonowanie Lasów Państwowych. Dojść ma również do dokapitalizowania Agencji Rozwoju przemysłu S.A. w kwocie 900 mln zł.

Kolejne decyzje

Oprócz wyżej wspomnianych aspektów, wprowadzono zmiany także w zakresie funduszu alimentacyjnego (podwyższono kwotę kryterium dochodowego do 900 zł na osobę), jak i zwiększono wysokość wynagrodzenia za pracę wolną od egzekucji (o 25% na każdego z członków rodziny, który nie posiada dochodów). Pracownicy ośrodków pomocy społecznej zachowają prawo do pełnego wynagrodzenia i mogą dalej świadczyć pracę w tych jednostkach w trakcie kwarantanny.

Osoby, które zawarły umowy kredytowe i pożyczkowe, mogą liczyć na zwiększony zakres ochrony, przykładowo przez wprowadzenie nieważności umowy, w której osoba fizyczna zobowiązała się przenieść wartość nieruchomości na zabezpieczenie roszczeń, które nie wynikają z prowadzonej działalności gospodarczej. W projektach regulujących zaproponowała została dalsza komunikacja drogą elektroniczną ZUS-u z klientami. Polski Instytut Sztuki Filmowej ma otrzymać dodatkowe środki na wsparcie kinematografii, zastosowane będą także dalsze upraszczania w regulacjach administracyjnych.

 

Jeśli chodzi o sektor turystyczny, może on skorzystać z czasowego zwolnienia z opłat, które wynikając z ustawy o Prawie wodnym dotyczącym należności za korzystanie z dróg lądowych będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Regulacje dotyczące tarczy antykryzysowej wciąż są ulepszane, a rząd debatuje nad tym, w jaki sposób pomóc danym sektorom i osobom fizycznym.

 

Dodaj komentarz